?

Log in

No account? Create an account
Reality.no - Thomas Bjørnskaus forfatterblog [entries|archive|friends|userinfo]
thomasbj

[ website | Reality.no ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Blog void [Jun. 4th, 2004|12:59 pm]
thomasbj
[Current Mood |blankblank]

Dette ser jo skikkelig flaut ut. Kun en posting på over to måneder, og den er ikke særlig interessant.

Det kan bare bety at jeg egentlig ikke er en ekte blogger. "Blog ergo sum" har du nettopp trykket på - vil det si at jeg ikke er da? Eller er det rett og slett slik at jeg ikke har noe å melde? Eller kanskje at jeg ikke greier å forestille meg hvem jeg egentlig skriver for?

Uansett - det må et krafttak til! Eller iallefall et blogmål. Fra og med i dag skal jeg skrive et bloginnlegg hver fredag. Så vet jeg det!

En blogposting under blog.reality.no skal ha følgende kjennetegn:
1. Den skal være innrettet mot framtiden.
2. Den skal inneholde tanker du muligens ikke har lest før.
3. Den skal være uredd i forhold til interessegrupper.
Link