?

Log in

No account? Create an account
Reality.no - Thomas Bjørnskaus forfatterblog [entries|archive|friends|userinfo]
thomasbj

[ website | Reality.no ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Utlandet? [Mar. 17th, 2004|05:48 pm]
thomasbj
[Current Mood |impressedimpressed]

I dag leste jeg disse ryktene. Hyggelig tanke siden utlandet er et mye større land enn Norge, men det kan jo hende at TV2 bare har misforstått det med at jeg bor i utlandet.
Link