?

Log in

No account? Create an account
Reality.no - Thomas Bjørnskaus forfatterblog [entries|archive|friends|userinfo]
thomasbj

[ website | Reality.no ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dirty But Clean [Feb. 27th, 2004|10:22 am]
thomasbj
[Current Mood |energeticenergetic]

Jeg leser at handlingsdrevet, satirisk og farsepreget litteratur er blitt stuerent blant kritikere også. DBC Pierre, årets vinner av Bookerprisen, har vært på besøk i Norge, og det er kult at han vektlegger energien i historien og den satiriske synsvinkelen som romanens - Vernon God Little - viktigste fortrinn.

Et must på påsketur!
Link