?

Log in

No account? Create an account
Reality.no - Thomas Bjørnskaus forfatterblog [entries|archive|friends|userinfo]
thomasbj

[ website | Reality.no ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Overgrep med agurk [Feb. 19th, 2004|12:40 pm]
thomasbj
[Current Mood |hornyhorny]

Jeg har nevnt det før, men det gjelder altså å tøye strikken litt mer for hver sesong i Big Brother-lignende konsepter. Første sesong var det nok å vise tits'a. Sesong to måtte det knulles under dyna, sesong tre over.

Denne sesongen er det seksuelt overgrep med agurk som er nødvendig.

Er det denne responsen (se ikon) jeg skal få?
Link