?

Log in

No account? Create an account
Reality.no - Thomas Bjørnskaus forfatterblog [entries|archive|friends|userinfo]
thomasbj

[ website | Reality.no ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Andre dager er det mer digg å våkne... [Feb. 16th, 2004|10:32 am]
thomasbj
[Current Mood |happyhappy]

spesielt dersom man har ligget våken noen timer midt på natten og tenkt at man helst ikke vil lese noen aviser når det blir morgen. Men så har man en kjæreste som er like spent og tør å gå ned å skru på maskinen for å finne denne anmeldelsen på morgenkvisten.
Link